•  

    Wychowanie do życia w rodzinie . Nowa podstawa programowa .

    Rozporządzenie MEN z dn.2 czerwca 2017r.

    Cele kształcenia - wymagania ogólne

    (Większość treści wpisuje się w spiralny układ programu tzn. zagadnienia poznane w klasach młodszych poszerza się i uzupełnia w klasach starszych).

     

    I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w     życie swojej rodziny.

    II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

    III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

    IV. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

    V. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

    VI. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

    VII. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

     

    Treści nauczania wymagania szczegółowe

     

    I. Rodzina. Uczeń:

              1) wie, co składa się na dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny; zna kryteria wyboru

              współmałżonka, motywy zawierania małżeństwa i czynniki warunkujące trwałość i    

               powodzenie  relacji małżeńskiej i rodzinnej;

              2) rozumie, jakie miejsce zajmuje rodzina w społeczeństwie;

              3) rozpoznaje typy struktury rodziny: rodzina wielopokoleniowa, rodzina pełna, rodzina

                 niepełna, rodzina zrekonstruowana;

              4) wyjaśnia miejsce dziecka w rodzinie i jej rolę dla niego: w fazie prenatalnej, podczas

                narodzin,  fazie niemowlęcej, wczesnodziecięcej, przedpokwitaniowej, dojrzewania,   

                młodości, wieku średniego, wieku późnego;

                5) potrafi komunikować swoje uczucia i budować prawidłowe relacje rodzinne;

    6) wie, jak okazać szacunek rodzeństwu, rodzicom i dziadkom oraz docenić ich wkład w życie rodzinne; potrafi wymienić za co i w jaki sposób można wyrazić im wdzięczność;

    7) rozumie, na czym polega odpowiedzialność wszystkich członków za atmosferę panującą w rodzinie; wie, jak komunikować uczucia, wyrażać pamięć, składać życzenia z okazji ważnych rocznic rodzinnych, imienin, urodzin, Dni Matki, Ojca, Babci i Dziadka, być uprzejmym i uczynnym każdego dnia;

               8) zna i rozumie funkcje rodziny, np. prokreacyjna, opiekuńcza, wychowawcza oraz ich

                    znaczenie na poszczególnych etapach rozwoju człowieka;

    9) wyjaśnia, czego dotyczy i w czym przejawia się rodzinne wychowanie do miłości, prawdy, uczciwości, wychowanie patriotyczne, religijne, moralne;

    10) przyswaja wartości i tradycje ważne w rodzinie, w tym wspólne świętowanie, organizacja i przeżywanie wolnego czasu;

    11) zauważa i docenia formacyjną rolę rodziny w zakresie przekazywania wiedzy (o życiu, człowieku, świecie, relacjach międzyludzkich), kształtowania postaw, ćwiczenia umiejętności, tworzenia hierarchii wartości, uczenia norm i zgodnych z nimi zachowań;

    12) zna i stosuje zasady savoir vivre’u zarówno wobec gości, jak i najbliższych członków rodziny;

               13) wie, na czym polega instytucjonalna pomoc rodzinie w sytuacji: choroby, uzależnienia,

                   ubóstwa, bezrobocia, zachowań ryzykownych, problemów pedagogicznych,         

                   psychologicznych,  prawnych.

     

    II. Dojrzewanie. Uczeń:

    1) rozpoznaje zmiany fizyczne i psychiczne; zauważa i akceptuje zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju;

    2) zna kryteria dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej; 3) rozumie, czym jest cielesność, płciowość, seksualność;

    4) wskazuje różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; 5) wyjaśnia, na czym polega identyfikacja z własną płcią;

    6) zna zagrożenia okresu dojrzewania, takie jak: uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, pornografia, cyberseks, prostytucja nieletnich; potrafi wymienić sposoby profilaktyki i przeciwdziałania;

    7) omawia problemy wieku młodzieńczego i sposoby radzenia sobie z nimi;

    8) rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwoju społeczno-emocjonalnym; potrafi przedstawić istotę: koleżeństwa i przyjaźni, sympatii młodzieńczych, pierwszych fascynacji, zakochania, miłości; zwraca uwagę na potrzebę i wartość wzajemnego szacunku, udzielania pomocy, empatii i współpracy;

    9) uczestniczy w podziale obowiązków; korzysta z pomocy innych i sam jej udziela; potrafi dzielić czas pomiędzy pracę i rekreację; wie jak tworzyć atmosferę świętowania;

    10) przedstawia rolę autorytetów w życiu człowieka, wymienia osoby uznane za autorytety przez innych i siebie.

     

    III. Seksualność człowieka. Uczeń:

    1) określa pojęcia związane z seksualnością: męskość, kobiecość, komplementarność, miłość, wartość, małżeństwo, rodzicielstwo, odpowiedzialność; wyjaśnia na czym polega i czego dotyczy integracja seksualna;

    2) rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi;

    3) określa główne funkcje płciowości, takie jak: wyrażanie miłości, budowanie więzi i rodzicielstwo, a także wzajemna pomoc i uzupełnianie, integralna i komplementarna współpraca płci;

    4) rozumie, na czym polega prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa;

    5) wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność mężczyzny i kobiety za sferę seksualną i prokreację;

                6) charakteryzuje związek istniejący pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i

                 odpowiedzialnością; omawia problemy związane z przedmiotowym traktowaniem    

                 człowieka w dziedzinie seksualnej;

               7) potrafi wymienić argumenty biomedyczne, psychologiczne, społeczne i moralne za

                inicjacją seksualną w małżeństwie;

                8) przedstawia przyczyny, skutki i profilaktykę przedwczesnej inicjacji seksualnej;

                9) zna choroby przenoszone drogą płciową; rozumie ich specyfikę, rozwój i objawy; wie,

                 jakie są drogi przenoszenia zakażenia; zna zasady profilaktyki; 10) potrafi wymienić  

                 różnice pomiędzy edukacją a wychowaniem seksualnym; 11) potrafi scharakteryzować i    

                 ocenićżne odniesienia do seksualności: permisywne, relatywne i normatywne; 12)  

                 rozumie wartość trwałości małżeństwa dla dobra rodziny.

    IV. Życie jako fundamentalna wartość. Uczeń:

     

              1) wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest wartością;

              2) rozumie, na czym polega planowanie dzietności rodziny; wie, jakie aspekty należy

               uwzględnić przy podejmowaniem decyzji prokreacyjnych;

              3) zna zasady przygotowania kobiet i mężczyzn na poczęcie dziecka oraz rozumie,

               czym jest odpowiedzialne rodzicielstwo; 

             4) wyraża postawę szacunku i troski wobec życia i zdrowia człowieka od poczęcia do

               naturalne śmierci;

             5) zna fazy psychofizycznego rozwoju człowieka w okresie prenatalnym i postnatalnym;

              orientuje się w czynnikach wspomagających i zaburzających jego psychiczny, fizyczny,  

              duchowy i społeczny rozwój;

             6) rozumie, czym jest opieka prekoncepcyjna i prenatalna uwzględniająca zdrowie ojca, matki

               i dziecka, formy prewencji, profilaktyki i terapii;

             7) ma szacunek dla ludzkiego ciała; zna podstawy higieny; troszczy się o zdrowie: właściwe

              odżywianie, odpowiedni strój, sen i aktywność fizyczną;

             8) pozytywnie odnosi się do osób z niepełnosprawnością, widząc w nich wartościowych

               partnerów w koleżeństwie, przyjaźni, miłości i rodzinie;

             9) wyraża troskę o osoby chore i umierające; zachowuje pamięć o zmarłych, współtowarzyszy

              bliskim w przeżywaniu żałoby.

     

     

    V. Płodność. Uczeń:

     

            1) wie, że płodność jest wspólną sprawą kobiety i mężczyzny;

            2) potrafi przedstawić fizjologię płodności i wymienić hormony warunkujące płodność kobiet i

               mężczyzn;

            3) zna metody rozpoznawania płodności, ich przydatność w planowaniu rodziny i diagnostyce

              zaburzeń;

           4) przedstawia problem niepłodności; określa jej rodzaje, przyczyny, skutki; wyjaśnia na czym

             polega profilaktyka i leczenie;

           5) definiuje pojęcie antykoncepcji i wymienia jej rodzaje, dokonuje oceny stosowania

             poszczególnych środków antykoncepcyjnych w aspekcie medycznym, psychologicznym,  

            ekologicznym, ekonomicznym, społecznym i moralnym;

           6) zna różnice między antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny, zapłodnieniem in

             vitro a  naprotechnologią;

          7) rozumie, czym jest ciąża i poród oraz jak powinno wyglądać przyjęcie dziecka jako nowego

             członka rodziny;

           8) potrafi wyjaśnić rolę i zadania szkół rodzenia oraz wartość naturalnego karmienia;

           9) wie, jak istotne znaczenie, zarówno w aspekcie medycznym, psychologicznym, jak i

             społecznym ma gotowość członków rodziny na przyjęcie dziecka z niepełnosprawnością;

         10) rozumie sytuację rodzin mających trudności z poczęciem dziecka i doświadczających

             śmierć dziecka przed narodzeniem;

         11) wie, czym jest adopcja i rodzina zastępcza oraz jakie  jest ich znaczenie dla dzieci, rodziców

              i społeczeństwa.

     

     

     

     

     

     

     

    Treści realizowane w klasie IV

     

    • Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny 
    • Witaj w domu –funkcje prokreacyjna  i opiekuńcza  
    • Zasady i normy – funkcje wychowawcza  i socjalizacyjna 
    • Miłość, która scala, czyli funkcje  psychiczno-uczuciowa i kontrolna 
    • Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno- towarzyska,  kulturowa i ekonomiczna
    •   Człowiek istota płciowa 
    • Przekazywanie życia  
    • Przekazywanie życia    
    • U progu dojrzewania 
    • Rodzi się dziecko
    • Intymność
    • Obrona własnej intymności
    • Koleżeństwo
    • Dobre wychowanie
    • Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy

     

    Treści realizowane w klasie V

     

    • Gdzie dom ,tam serce twoje
    • Rodzina-moje okno na świat
    • Emocje i uczucia
    • Porozmawiajmy
    • Święta coraz bliżej
    • Zaplanuj odpoczynek
    • Mądry wybór w świecie gier
    • Uprzejmość i uczynność
    • Poszukiwany przyjaciel
    • Moje ciało
    • Dojrzewam
    • Dbam o higienę
    • Zdrowy styl życia
    • Zrozumieć siebie i innych
    •  

     Treści realizowane w klasie VI

     

    • Z rodziny się nie wyrasta
    • Rodzinne wychowanie
    • Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności
    • Sztuka rozmowy
    • Gdy trudno się porozumieć
    • Czy wszyscy tak robią?
    • Zarządzanie sobą
    • Mój styl to zdrowie
    • Dojrzewam do kobiecości
    • Dojrzewam do męskości
    • Mam swoją godność
    • Media- wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie
    • Stalking, hejting, cyberprzemoc
    • Jak mogę ci pomóc?
    • Czasami pod górkę

     

    Treści realizowane w klasie VII

     

    • Rozwój człowieka
    • Dojrzałość co to znaczy
    • Dojrzewanie – rozwój fizycznych
    • Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania
    • Pierwsze uczucia
    • Przekazywanie życia
    • Mężczyzna i kobieta, układ rozrodczy
    • Czas oczekiwania
    • Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo
    • Komunikacja w rodzinie
    • Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania
    • Utrata wolności. Zagrożenia, uzależnienia chemiczne
    • Uzależnienia behawioralne
    • Ludzie drogowskazy

     

    Treści realizowane w klasie VIII

     

    • Budowanie relacji międzyosobowych
    • Na początek zakochanie
    • O etapach i rodzajach miłością
    • Rozwój psychoseksualny człowieka
    • Seksualność człowieka
    • Przedwczesna inicjacja seksualna
    • Choroby przenoszone drogą płciową
    • AIDS
    • Metody rozpoznawania płodności
    • Antykoncepcja i środki wczesnoporonne
    • Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka
    • Inicjacja seksualna. Czy warto czekać
    • Dojrzałość do małżeństwa
    • Wobec choroby, cierpienia i śmierci

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
   • (67) 211 74 52
   • ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła Poland
   • KLASY 1-3 SP: justyna_siekiera@o2.pl KLASY 4-8 SP: blazejdrab@interia.pl
   • 764-23-33-770
   • /SP6_Pila/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych