• Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp6.pila.pl  .

    1) Data publikacji strony internetowej:  31.12.2017

    2) Data ostatniej istotnej aktualizacji strony:  09.03.2022

    3) Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

    - oświadczenie sporządzono dnia: 23.03.2020,

    - ostatnia aktualizacja deklaracji: 09.03.2022,

    - Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Strona www.sp6.pila.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
    o Dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obecnie trwają prace zwiększające poziom dostępności strony (konwersji dokumentów PDF do wersji edytowalnych). Niepełne dostosowanie wynika
    z następujących przyczyn:

    - wszystkie dokumenty z rozszerzeniem PDF są dokumentami bez możliwości edycji,

    - wszystkie filmy z wydarzeń szkoły, a także w postaci materiałów dla rodziców nie zawierają napisów dla osób głuchych,

    - niektóre ze zdjęć nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

    4) Informacje o dostępności architektonicznej siedziby szkoły dla osób Niepełnosprawnych.

    Budynek posiada:

    - podjazdy do poziomu parteru,

    - platformę wywożącą wózki do poziomu parteru w budynku szkoły,

    - windę na pierwsze piętro hali sportowej,

    - szatnie i toalety przystosowane dla  osób niepełnosprawnych.

     

    5) Szkoła nie posiada funkcji umożliwiającej korzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

    6) Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o natychmiastowy kontakt z następującymi osobami:


    - Grzegorz Mąka, e-mail: dyrektor@sp6pila.dlaedu.pl

    - sekretariat szkoły, e-mail:  sekretariat@sp6pila.dlaedu.pl

    • sekretariat@sp6pila.dlaedu.pl

    Kontaktować można się także dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numerem telefonu (67) 211 74 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     

    7) Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
    przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
    z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 
    https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo 
    Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile
   • (67) 211 74 52
   • ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła Poland
   • KLASY 1-3 SP: justyna_siekiera@o2.pl KLASY 4-8 SP: blazejdrab@interia.pl
   • 764-23-33-770
   • /SP6_Pila/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych